OPETTAJALLE

Ruotsia ammattiin netissä » OPETTAJALLE

Opettaja on sovittuna aikana (esim. ti klo 8-10) käytettävissä esimerkiksi sosiaalisen median kautta sekä sähköpostitse. Myös Wikispacen kommentti- ja keskustelutyökaluja voidaan hyödyntää ohjaamiseen. Wikispacea ja muuta sosiaalista mediaa avuksi käyttäen kysymykset ja niiden vastaukset jäävät myös muiden näkyville. Näistä työkaluista voidaan valita sopivin/sopivimmat ryhmän ja opiskelijan mukaan.

Ensimmäisellä tunnilla, joka on yhteinen aloitustapaaminen, tutustaan Verkkovariaan ja käytettäviin työkaluihin (Fronter, Wikispaces, OneDrive) sekä kerrotaan opiskelun aikataulut sekä pelisäännöt ja sovitaan opintojen ohjauksesta.

Verkkotyöskentelyn aikana opettaja seuraa opiskelijoiden etenemistä Wikispacessa ja Fronterissa, ja vastaa kysymyksiin yllä esitetyn mukaisesti.

Opiskelijat kirjoittavat Wikiin ruotsiksi pienimuotoisia kuvauksia työtehtävistään sekä sanalistoja tai käsitekarttoja ammatissaan tarvittavista sanoista ja kertovat itsestään ruotsin kielellä. Osa palautettavista töistä voi olla myös sarjakuvia sekä videoita, joiden avulla sisältöä saadaan havainnollisemmaksi. Wiki-sivusto kasvaa pikkuhiljaa ja eri ryhmien opiskelijat täydentävät sitä omalta osaltaan. Opiskelijat myös lukevat aiempia tuotoksia tai toistensa tekemiä tuotoksia ja täydentävät wiki-artikkeleita. Wikispaces-sivusto elää opiskelijoiden mukana ja heidän tuotoksensa jää tulevien opiskelijoiden käyttöön, joka toivottavasti kannustaa opiskelijoita tekemään työtä hyvin.

Tehtäville on annettu selkeät aikarajat, mikä helpottaa opiskelijan työnsuunnittelua ja opettaa asteittain vastuunottamista omasta työnteosta. Jos opiskelija lipsuu deadlinesta, opettaja voi ottaa yhteyttä ohjaamiseen osoitetun työajan puitteissa.

Verkkototeutuksen aikana voidaan myös pitää puolivälin tapaaminen, jolloin kartoitetaan tilannetta ja opiskelijat voivat saada tarvitsemaansa ohjausta kasvokkain.

Opiskelun lopuksi, ennen koetta, on vielä yksi tapaaminen, jolloin käydään läpi opiskelijoiden tuotoksia, kerätään palautetta ja tarkistetaan että kaikki suoritukset on varmasti tehty. Jos puutteita on, opiskelijoiden kanssa sovitaan jatkotoimista.

Teoriaa

Verkkototeutuksen sisältö vastaa ruotsin kielen pakollisen osa-alueen (Toinen kotimainen kieli: Ruotsi) (1 osp) osaamistavoitteita.

Tutkittava ilmiö:

Miten opiskelija saavuttaa ammatissaan sekä arkielämässä tarvittavan ruotsinkielen taidon ja lisää samalla omaa ymmärrystään kansalliskielten ja kulttuurin merkityksestä Suomessa?

ePerusteet: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: ruotsi

Kuinka nämä osaamistavoitteet voidaan saavuttaa käyttäen verkko-oppimisympäristöä ja hyödyntäen internetin tarjoamia mahdollisuuksia?

Verkkototeuksen on tarkoitus kattaa kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt keskeiset sisällöt, jotka ovat:

  • arkielämän kielenkäyttötilanteet, jotka koskevat itseä, koulutus- ta ja työelämää
  • oman ammattialan perussanasto ja lyhyet tekstit sekä keskeiset vuorovaikutustilanteet, esimerkiksi:
    • omat työtehtävät ja työympäristö
    • oman alan asiakaspalvelutilanteet
    • työturvallisuus
  • oman ammattialan kannalta keskeisiä kielen perusrakenteita
  • ruotsin kielen merkitys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

 

Erityisenä tavoitteena on tutkia, miten verkko-oppimisympäristön kautta voidaan kannustaa opiskelijoita vuorovaikutukseen ja yhteisten sisältöjen tuottamiseen ruotsin kieltä käyttäen. Verkon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä pyritään myös tuomaan opiskelijalle näkyväksi, kuinka hän voi ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan verkkototeutuksen päättymisen jälkeen.

Tehtävät, jotka harjoittavat peruskielitaitoa, palautetaan Fronterin palautuskansioon tai muulle opettajan valitsemalle oppimisalustalle, jolloin kaikki opiskelijat pääsevät harjoittelemaan yhdenveroisesti. Pyrkimyksenä on myös mahdollisimman monipuolisesti ottaa verkon muita oppimateriaaleja käyttöön, jotta opiskelijat hahmottavat jatkossa paremmin mahdollisuuksiaan kieliopintoihin omaehtoisesti. Samalla opiskelijat saavat erilaisia näkökulmia ruotsin kieleen ja kulttuuriin, mikä on yksi verkkototeutuksen tavoitteista.

Yhteisenä tuotoksena verkkototeutuksessa rakennetaan Wikspacesin wiki-sivustoa ammattiruotsin oppimista varten. Yhteisöllistä työskentelyä käytetään ammattikielen opettelussa. Opiskelijat tuottavat wiki-artikkeleita ja täydentävät sekä kommentoivat toisten tekemiä töitä. Ensimmäisenä tehtävänä opiskelijoiden täytyy tehdä ruotsiksi lyhyt esittely itsestään Wikiin, jolloin osallistujat eivät jää täysin anonyymeiksi toisilleen. Verkkototeutuksen aikana opiskelijalle annetaan kommentointiin selkeät ohjeet. Opiskelijoille osoitetaan tietyt kohteet, joita heidän täytyy vähintään täydentää/kommentoida. Opettajat toimivat Wikispaces-tilassa ja varmistavat kommentoinnit, ja antavat rohkaisevaa palautetta. Wikispaces-sivusto elää opiskelijoiden mukana ja heidän tuotoksensa jää tulevien opiskelijoiden käyttöön. Tämä toivottavasti kannustaa tekemään työtä hyvin.

Verkkototeutuksessa edetään osio kerrallaan (esim. minä itse, arki, duuni jne.).

Joka viikko on omat tehtävänsä, jotka palautetaan Fronterin palautuskansioon, muulle sovitulle alustalle tai yhteiseen wikiin. Tästä on aina ohjeistus.

Verkkotyöskentelyn aikana opettaja seuraa opiskelijoiden etenemistä Wikispacessa ja Fronterissa, ja vastaa kysymyksiin yllä esitetyn mukaisesti.

Verkkototeutuksen lopuksi käydään läpi opiskelijoiden tuotoksia, kerätään palautetta ja tarkistetaan että kaikki suoritukset on varmasti tehty. Jos puutteita on, opiskelijoiden kanssa sovitaan jatkotoimista.

Lisäksi opiskelijoiden töitä voidaan laittaa kurssin päätyttyä Verkkovarian sivulle ja opiskelijat voisivat käydä kommentoimassa myös niitä fronterin palaustuskansioon. Näitä voisi aina opiskelun päätyttyä lisätä verkkoon opiskelijoiden suostumuksella. Opiskelijat voisivat kertoa esimerkiksi työstään ja työharjoitteluistaan. Palautuskansio on Fronterissa, joten yhteisöllistä työskentelyä on vaikea suorittaa sitä kautta.

Osa tehtävistä voi olla myös yhdessä tehtäviä, jolloin opiskelijat voivat työstää tehtäviä yhdessä ja palauttaa ne joko Fronterin tai Wikispace-alustalle. Yhteisten töiden työstämisessä opiskelijat voivat harjoitella pilvipalveluiden käyttöä, eli työstää dokumentteja OneDriven kautta.

Päivitetty: 05.07.2016