ARVIOINTI

Kulttuurin tuntemus, ranska » ARVIOINTI

Ranskan verkkototeutukset ovat kaikille Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijoille soveltuvia valinnaisia opintoja.

Ranskalainen kulttuuri ja Ranskalainen työkulttuuri kuuluvat Sosiaalinen ja kulttuurisen osaaminen -tutkinnon osaan: Kulttuurien tuntemus. Opintopolku: ePerusteet: Sosiaalinen ja kultuurinen osaaminen

Kulttuurien tuntemuksen osaamistavoitteiden mukaan opiskelija:

  • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
  • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
  • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
  • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan
  • osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin

 

Ranskan kielen alkeet ja Ranskan kielen jatko-opinto kuuluvat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osaan: Vieraat kielet (B-kieli). Opintopolku: ePerusteet: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

B-kielen osaamistavoitteiden mukaan opiskelija:

  • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
  • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
  • osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä
  • osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen
  • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan

 

Ranskan verkkototeutukset arvioidaan arvosanoin 1-3.

Palauta tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti. Huomaathan, että monissa tehtävissä vaaditaan myös muiden opiskelijoiden töiden kommentointia aikataulun mukaan.

Työskentelytapana on ensisijaisesti verkkototeutukseen osallistuminen, joka sisältää niin itsenäistä opiskelua kuin ryhmässä työskentelyä. Yhteistoiminnallisella opiskelulla on suuri rooli; sanastoa, rakenteita ja kulttuuritietoutta rakennetaan yhdessä ja työt vaativat valmistuakseen jokaisen osallistujan työpanoksen.

Päivitetty: 28.06.2016