Tehtävä 3

Matkailu ja monikulttuurisuus » Tehtävä 3

Toteutusvaihe - suunnitelmasta toteutukseen

Edellisessä osiossa perehdyitte aihealueenne tiedonhankintaan ns. olemassa olevien tietolähteiden pohjalta. Tehtävässä numero kolme on tavoitteena hankkia ajankohtaista käytännönläheistä tietoa aiheeseenne liittyen erilaisia tiedonhankintamenetelmiä hyödyntäen kuten esimerkiksi aihealueenne mukaisella kyselyllä, havainnoimalla ja/tai haastatteluilla. Tämän touteutusvaiheen päämääränä on laajentaa aiheeseenne liittyviä näkökulmia esim. hyödyntämällä työssäoppimispaikkojen tai (matkailu)elinkeinon toimintaympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia.

network

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Toteuttakaa käytännön tiedonhankintaa erilaisin monipuolisin menetelmin (edellisessä tehtäväosiossa kerättyä teoriatietoa hyödyntäen) ja kirjatkaa OneDrive-työkirjaan toteutetut käytännön tiedonhankintamenetelmät mahdollisimman tarkasti esim: haastatellun henkilön/henkilöiden nimi, milloin haastateltu, missä haastateltu, ketkä olivat läsnä jne. sekä dokumentoikaa hankkimanne tieto - esimerkiksi toteutettu haastattelu - mahdollisimman kattavasti esimerkiksi kirjoittamalla tai videoimalla (muistakaa lähdemaininnat).

Lisätkää OneDrive-työkirjaanne tieto siitä, minne olette keräämäänne tietoa dokumentoineet, jotta verkkototeutuksen ohjaaja voi käydä perhetymässä käytännön tiedonhankintamenetelmin keräämäänne aineistoon (esim. suljettu blogi/YouTube/erillinen OneDrive-työkirja jne.). Voitte myös lähettää kokoamanne materiaalin ohjaajalle sähköisesti.

Tämä vaihe tuo ajankohtaista käytännönläheistä tietoa tehtävässä kaksi keräämänne teoriatiedon rinnalle. Antakaa toisillenne palautetta ja pohtikaa, miten tulette kokoamaan nämä kaksi osa-aluetta - tehtävässä kaksi kerätty teoreettinen tieto ja tehtävässä kolme kerätty käytännön tieto - eheäksi kokonaisuudeksi sekä millaisia päätelmiä voitte tehdä keräämänne käytännön tiedon pohjalta?

Kun toteutusvaihe on toteutettu suunnitelmien sekä ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti (aikaa tehtävän kolme loppuun saattamiseksi esimerkiksi kaksi kalenteriviikkoa), kommentoi verkkototeutuksen ohjaaja kokoamaanne materiaalia sekä antaa tarvittaessa kehitysideoita. Ohjaajan näyttäessä ”vihreää valoa”, olette valmiita siirtymään tehtävän viimeiseen vaiheeseen, tehtävään numero 4.

Päivitetty: 16.06.2016