Tehtävä 2

Matkailu ja monikulttuurisuus » Tehtävä 2

Perehtymisvaihe ja oman tuotoksen alkuun saattaminen 

Perehtykää työpareittain/pienryhmissä valitsemaanne aiheeseen tehtävässä yksi määritellyn toimintasuunnitelman sekä vastuualueidenne mukaisesti sekä kirjatkaa OneDrive-työkirjaan aiheeseenne liittyviä ajatuksia, ideoita ja linkkejä. Tehtävän kaksi tavoitteena on, että  syvennytte valitsemaanne aiheeseen ja hankitte mahdollisimman laajasti tietoja aiheeseenne liittyen. Omaa tietämystänne voitte kartoittaa monin eri tavoin esimerkiksi lukemalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, vierailemalla konsulaateissa/matkailutoimistoissa tai katsomalla aiheeseennne liittyviä dokumentteja. Jotta voitte hyödyntää hankkimaanne tietoa lopullisessa tuotoksessanne, dokumentoikaa hankkimanne tieto mahdollisimman kattavasti esimerkiksi kirjoittamalla tai videoimalla (muistakaa lähdemaininnat).

hands

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Lisätkää OneDrive-työkirjaanne tieto siitä, minne olette keräämäänne tietoa dokumentoineet, jotta verkkototeutuksen ohjaaja voi käydä perhetymässä kokoamaanne tietopohjaan (esim. suljettu blogi/YouTube-alusta/erillinen OneDrive-työkirja jne.). Voitte myös lähettää kokoamanne tiedot ohjaajalle sähköisesti.

Tämä vaihe luo ns. teoreettisen perustan lopulliselle tuotoksellenne. Antakaa toisillenne palautetta ja vaihtakaa ajatuksia kokoamista tiedoista, sekä pohtikaa miten tulette hyödyntämään koottua tietoa tehtävänne toteutusvaiheessa?

Kun perehtymisvaihe on toteutettu suunnitelmien sekä ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti (aikaa tehtävän kaksi loppuun saattamiseksi esimerkiksi kaksi kalenteriviikkoa), kommentoi verkkototeutuksen ohjaaja kokoamaanne materiaalia sekä antaa tarvittaessa kehitysideoita. Ohjaajan näyttäessä ”vihreää valoa”, olette valmiita siirtymään tehtävän seuraavaan osioon, tehtävään numero 3.

Päivitetty: 16.06.2016