Tehtävä 1

Matkailu ja monikulttuurisuus » Tehtävä 1

Käsiteltävän aiheen rajaaminen ja toteutussuunnitelman laatiminen

Tämän osion työstäminen aloitetaan noin päivän mittaisessa kontaktiopetuksessa, jolloin verkkototeutuksen ohjaaja on mukana sekä aiheiden rajaamisessa että ohjaamassa työparien ja pienryhmien muodostamista. Mikäli olet estynyt osallistumasta kontaktiopetukseen, ota yhteyttä ohjaajaan ennen opintojakson alkua (esim WhatsApp-sovelluksen avulla) sopiaksesi osaltasi opintojakson aloitukseen liittyvistä yksityiskohdista.

start

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Tehtävä:

Pohtikaa kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä aiheita, joihin olette kiinnostuneita perehtymään tämän verkkototeutuksen aikana. Käsiteltävien aiheiden tulee olla sellaisia, että ne tuovat esiin näkemyksiä siitä, miten kansainvälisyys ja monikulttuurisuus näkyy käytännön työelämässä ja millaisia vaikutuksia kansainvälisyydellä ja monikulttuurisuudella on alati muuttuvalle (matkailu)elinkeinolle.

Aiheita voidaan ideoida yhdessä esim. Padlet -työskentelyalustan avulla, jonne jokainen opintoihin osallistuva opiskelija tuo esiin omia ideoitaan sekä ajatuksiaan käsiteltäviin aiheisiin liittyen. Aiheiden pohtimisen perusteella valitaan työparit/pienryhmät, joissa verkko-opintoja työstetään eteenpäin. Nämä työparit/pienryhmät pysyvät samana koko verkkototeutuksen ajan. Työparit tai pienryhmät voidaan muodostaa esimerkiksi yhteisten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti tai – mikäli opinnot toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä – esimerkiksi työssäoppimispaikkojen fyysisen sijainnin perusteella. On tärkeää, että valittu aihe on sellainen, joka itseäsi kiinnostaa!

Aiheen rajattuanne, siirtykää työpareittain/pienryhmissä täyttämään yhdessä teille avatun OneDrive-työkirjan ensimmäistä osoita (verkko-opintojen ohjaaja kutsuu teidät sähköisesti yhteisen OneDrive-työkirjan käyttäjäksi). Malli OneDrive-työkirjaan löytyy tämän linkin alta: työkirja. Työkirjan ensimmäisessä osiossa pohditte muun muassa miten tulette tarkemmin rajaamaan valitsemanne aiheen, millaisia erilaisia työskentelytapoja tulette tehtävässänne käyttämään sekä miten tulette hyödyntämään työssäoppimispaikan ja työympäristön tarjoamia mahdollisuuksia tehtävässänne. Osoissa määritellään myös millaista tuotosta lähdette aiheeseenne liittyen kokoamaan - näin ollen lopputuloksena voi olla esimerkiksi diaesitys, aiheeseen liittyvä peli, havaintopäiväkirja, blogi, video – tai vaikka näiden yhdistelmä. Vain oma mielikuvituksenne on rajana!  

Työkirjan ensimmäinen osio täytetään pareittain/pienryhmissä mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti ensimmäisen kontaktiopetuksen aikana, jolloin verkko-opintojen eteenpäin vieminen - esim. työssäoppimisen yhteydessä - sujuu mutkattomammin. Jokaisen opiskelijan tulee muokata ja täydentää työkirjan ensimmmäistä osiota tarpeen mukaan ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti (aikaa tehtävän 1 loppuun saattamisksi esimerkiksi työssäoppimisen kaksi ensimmäistä viikkoa), jolloin työssäoppimispaikan tarjoamia mahdollisuuksia sekä erilaisia työskentelytapoja on voinut pohtia syvemmin.

Työkirjan ensimmäinen osion ollessa huolellisesti täytetty, kommentoi verkkototeutksen ohjaaja työkirjaanne sekä antaa tarvittaessa kehitysideoita. Ohjaajan näyttäessä "vihreää valoa", olette valmiita siirtymään toiseen osioon, tehtävään numero 2.

Päivitetty: 16.06.2016