Opiskeluprosessi

Matkailu ja monikulttuurisuus » Opiskeluprosessi

Verkko-opinnoissa laaditte yhdessä työparin kanssa tai pienryhmissä kokonaisuuden, joka käsittelee kulttuuritietoutta, kansainvälisyyttä sekä monikuttuurisuutta itse rajaamanne työelämälähtöisen tarkastelunäkökulman mukaisesti. Työparit tai pienryhmät voidaan muodostaa esimerkiksi yhteisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta tai - mikäli opintokokonaisuus toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä - esimerkiksi työssäoppimispaikkojen fyysisen sijainnin perusteella. Kokonaisuuden toteutustavan voitte määritellä itse, jolloin lopullinen tuotos voi olla esimerkiksi diaesitys, aiheeseen liittyvä peli, havaintopäiväkirja, blogi, video - tai vaikka näiden yhdistelmä.

puzzle

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Etenemisen tukena kullakin parilla tai pienryhmällä on oma OneDriveen laadittu yhdessä täytettävä työkirja, joka etenee vaiheittain aina tarkastelunäkökulman määrittämisestä lopputuotokseen sekä arviointiin asti.  Työkirja tulee ohjaamaan toimintaanne vaiheittain seuraavasti: käsiteltävän aiheen rajaaminen  ja toteutussuunnitelman laatiminen (tehtävä 1) , perehtymisvaihe ja oman tuotoksen alkuun saattaminen (tehtävä 2), toteutusvaihe (tehtävä 3), kokonaisuuden laatiminen sekä yhteisen lopputuotoksen kokoaminen ja arviointi (tehtävä 4). Kunkin tehtävän suorittamiseen tulee varata noin kahdesta kolmeen viikkoa (esim. työssäoppimisjakson pituudesta riippuen), jolloin kuhunkin  osa-alueeseen perehtymiseen sekä kyseisen osion loppuun saattamiseen on varattu riittävästi aikaa.

Täytettävä työkirja ohjaa jo suunnitteluvaiheessa ottamaan työssäoppimispaikat sekä työssäoppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet mukaan toteutukseen, jolloin lopputuotoksessa on mukana myös sekä elinkeinoelämän edustajien näkökulmia että erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Työkirjan tavoitteena on tukea monipuolisten oppimismenetelmien hyödyntämistä sekä verkostoitumista eri tahojen kanssa.

Työkirjassa on omat sarakkensa varattu sekä vertaispalautteelle että ohjaajan kommenteille, jolloin työkirja toimii myös säännöllisenä ohjaamisen tuen välineenä. Työkirjan lisäksi etenemistä tuetaan ja yhteyttä pidetään opintojakson aikana muun muassa erilaisia sosiaalisen median kanavia hyödyntäen (Facebook, WhatsApp jne.) tai esimerkiksi Skype-puheluin.

Lopullisia tuotoksia voidaan hyödyntää monella tapaa esimerkiksi kansainvälisyyskasvatuksessa, asiakaspalveluopinnoissa sekä perehdytettäessä opiskelijoita kansainvälisissä työyhteisöissä ja monikulttuurisissa organisatiossa toimimiseen.

Tervetuloa kulttuuritietous ja kansainvälisyys -opintojaksolle!

Halutessasi opiskella tällä opintojaksolla, ota yhteyttä vastaavaan opettajaan, jonka yhteystiedot löytyvät käyttöehdot osiosta tai tämän linkin alta: tekijät. Voit myös olla yhteydessä opinto-ohjaan tai ryhmänohjaajaan, jotka ohjaavat sinua opinnoissasi eteenpäin. 

Päivitetty: 16.06.2016