Opettajalle

Matkailu ja monikulttuurisuus » Opettajalle

Tämä matkailu- ja monikulttuurisuus kokonaisuus soveltuu käytettäväksi niin nuorisoasteen opiskelijoille kuin aikuisopiskelijoillekin. Lisäksi kokonaisuus mahdollistaa opintojen suorittamisen yksilöllisen opintopolun mukaisesti. Pääosin verkkototeutuksena suoritettavat opinnot on suunnattu matkailualan opiskelijoille, mutta ne soveltuvat erinomaisesti käytettävksi myös muille ammattialoille.

mouse

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Opintojen aikana opiskelijat tulevat (yhdessä työparin kanssa tai pienryhmissä) laatimaan kokonaisuuden, joka käsittelee kulttuuritietoutta, kansainvälisyyttä sekä monikuttuurisuutta heidän itsensä rajaaman työelämälähtöisen tarkastelunäkökulman mukaisesti. Työparit tai pienryhmät voidaan muodostaa esimerkiksi yhteisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta tai – mikäli opinnot toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä – esimerkiksi työssäoppimispaikkojen fyysisen sijainnin perusteella. Kokonaisuuden toteutustavan voi työparit itse määritellä, jolloin lopullinen tuotos voi olla esimerkiksi diaesitys, aiheeseen liittyvä peli, havaintopäiväkirja, blogi, video – tai vaikka näiden yhdistelmä.

Etenemisen tukena kullakin parilla tai pienryhmällä on oma OneDriveen laadittu yhdessä täytetettävä työkirja, joka etenee vaiheittain aina tarkastelunäkökulman määrittämisestä lopputuotokseen sekä arviointiin asti. Työkirja tulee ohjaamaan opiskelijoiden toimintaa seuraavasti: käsiteltävän aiheen rajaaminen  ja toteutussuunnitelman laatiminen (tehtävä 1), perehtymisvaihe ja oman tuotoksen alkuun saattaminen (tehtävä 2), toteutusvaihe (tehtävä 3), kokonaisuuden laatiminen sekä yhteisen lopputuotoksen kokoaminen ja arviointi (tehtävä 4). Malli OneDrive-työkirjaan löytyy tämän linkin alta: työkirja. Työkirjan täyttäminen aloitetaan noin päivän mittaisessa kontaktiopetuksessa, jolloin verkkototeutuksen ohjaaja on mukana sekä aiheiden rajaamisessa että  ohjaamassa työparien- sekä pienryhmien muodostamista. Kunkin tehtävän suorittamiseen tulee varata aikaa noin kahdesta kolmeen viikkoa (esim työssäoppimisjakson pituudesta riippuen), jolloin kuhunkin  osa-alueeseen perehtymiseen sekä kyseisen osion loppuun saattamiseen on varattu riittävästi aikaa.

Työkirjassa on omat sarakkensa varattu sekä vertaispalautteelle että ohjaajan kommenteille, jolloin työkirja toimii myös säännöllisenä ohjaamisen tuen välineenä. Muistakaa kannustuksen ja palautteen merkitys! Kunkin vaiheen aikana/vaiheen jälkeen verkkototeutuksen ohjaaja kommentoi työkirjaa sekä antaa tarvittaessa kehitysideoita. Ohjaajan näytettyä ”vihreää valoa”, voivat opiskelijat siirtyä seuraavaan osioon. Työkirjan lisäksi opiskelijoiden etenemistä voidaan tukea ja heihin voidaan pitää yhteyttä muun muassa erilaisia sosiaalisen median kanavia hyödyntäen (Facebook, WhatsApp jne.), Online Chatin avulla tai esimerkiksi Skype-puheluin.

Lopulliset tuotokset tullaan esittelemään yhteisesti kontaktiopetuksessa kokonaisuuden päättyessä ja niitä voidaan hyödyntää jatkossa muissa (matkailualan) opinnoissa. 

Julkisyhteisöjen julkaisemia aiheeseen liittyviä linkkejä opettajalle:

Moniikulttuurinen kouluyhteisö (OPH)

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä (edu.fi)

Vahvuutena kansainvälisyys (Cimo)

 

Arviointi

Näiden opintojen olennaisena osana on monimuotoinen arviointi, sillä työkirjan avulla pyritään ohjaamaan opiskelijoita sekä vertaisarviointiin että itsearviointiin. Myös kokonaisuuden ohjaaja toteuttaa arviointia läpi koko opintojakson. 

Opintojen arviointi toteutuu opetussuunnitelman mukaisesti. Tämän kokonaisuuden arviointi toteutetaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/täydennettävä.

Osaamisen arviointi toteutetaan koko tutkinnon osan ammattiosaamisen näytössä tutkinnon perusteissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Mikäli tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä riittävän kattavasti osoittaa, täydennetään näyttöä haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Opinnot arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1).

new skills

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön)

Päivitetty: 16.06.2016