Arviointi

Matkailu ja monikulttuurisuus » Arviointi

Tämä verkko-opinto on matkailun paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnonosan sisältö. Tutkinnon osan koko laajuus on 10 osp. Paikallisesti tarjottavien tutkinnonosien e-perusteisiin pääset tästä linkistä: ePerusteet.

Matkailu ja monikultturisuus verkkototeutuksen tavoitteena on, että matkailualan opiskelijana ymmärrät monikulttuurisuuden sekä muuttuvan maailman merkityksen matkailuelinkeinolle. Lisäksi sinun tulee perehtyä esimerkiksi uskonnollisiin, poliittisiin, kielellisiin tai tapakulttuurisiin eroihin, sekä käsittää näiden merkitys niin omassa elämässäsi, ihmisten välisissä suhteissa kuin matkailuelinkeinon työelämässä. Opiskelijana sinun tulee kyetä toimimaan yhteistyössä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. 

Osana opintoihin liittyy monimuotoinen arviointi, sillä sekä vertaisarviointi että itsearviointi ovat olennaisena osana tätä kokonaisuutta. Myös opintojakson ohjaaja toteuttaa arviointia läpi koko opintojakson.

Opintojen arviointi toteutuu opetussuunnitelman mukaisesti.  Tämän opintojakson arviointi toteutetaan suoritusmerkinnällä hyväksytty / täydennettävä. Osaamisen arviointi toteutetaan opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä tutkinnon perusteissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Mikäli tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä riittävän kattavasti osoittaa, täydennetään näyttöä haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Koko tutkinnon osa arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). 

banneri

Kuva: Altman Gerd (pixabay.com, lupa vapaaseen kaupalliseen käyttöön) 

Päivitetty: 16.06.2016